PROJECTES FINALITZATS PERIODE 2019-2020

 

Desenvolupament d'indicadors per mesurar el benestar social

IP: Ada Ferrer

LLYC & Fundación BBK

2020


La Fundació BBK, en col·laboració amb LLYC, vol de definir i desenvolupar una sèrie d'indicadors que siguin capaços de mesurar el benestar social. L'objectiu principal d'aquest projecte és la creació d'aquests indicadors en base a una revisió de la literatura, tant de benestar com d'indicadors. La investigació feta ha d'incorporar els següents elements: (i) la creació d'indicadors per mesurar el benestar social i els reactius associats a cada indicador, (ii) el desenvolupament de les guies per a la creació d'aquests indicadors, (iii) una explicació i motivació que justifiquin la inclusió de cada un dels indicadors escollits, i (iv) la possibilitat d’incloure algun indicador nou.


Informe Indicadors Macrohumans

Polítiques d’habitatge: opinió pública i evidencia

IP: Jordi Brandts

Observatori Social de ”la Caixa”

2019-2020


El fenomen de les creences infundades sobre temes relacionats amb la salut o l’entorn natural estan molt presents a la societat. Les conseqüències poden ser greus, com per exemple el creure que les vacunes poden causar autisme. El mateix passa amb qüestions i polítiques socio-econòmiques. La comunicació científica té per objectiu reduir l’escletxa de coneixement entre els experts i la ciutadania. La política de control de lloguers té un suport popular amplíssim perquè és intuïtiva i aparentment efectiva per solucionar un problema social important. En canvi hi ha un ampli consens entre els experts econòmics, basat en la recerca empírica, en que el control de lloguers no dona els resultats desitjats i que altres formes d’abordar la disponibilitat d’habitatge assequible són superiors. En aquest projecte estudiarem com comunicar a la ciutadania el coneixement expert sobre les polítiques que no funcionen per augmentar la disponibilitat d’habitatge assequible i sobre alternatives més efectives.


Conèixer l’evidència científica contribueix a desactivar creences infundades molt esteses?

PROJECTES FINALITZATS PERIODE 2018-2019

 

Revenue Mobilization and State Fragility

IP: Hannes Mueller

2018-2019


Aquest projecte és una col·laboració entre la Fundació d'Economia Analítica (FEA) i el Prof. Timothy Besley (LSE) com a part d'una iniciativa dirigida pel Fons Monetari Internacional (FMI) sobre "Política macroeconòmica en estats fràgils". El projecte destaca el paper de la capacitat de l'estat com a factor i símptoma d'estabilitat. Proposa la idea que la construcció de la capacitat de l'estat es basa fonamentalment en el compliment voluntari. Per tant, la creació de capacitat ha d'incloure elements que generen legitimitat institucional i mecanismes d'aplicació que no obstaculitzin el compliment voluntari. Aquest projecte produirà un document de recerca que es convertirà en un capítol en un  volum que recull les aportacions a una conferencia.


Universal Rights Group (URG)

IP: Hannes Mueller

2018-2019


Aquest projecte està finançat per Universal Rights Groups (URG) de Ginebra.
L'URG és un think tank independent dedicat exclusivament a analitzar i enfortir la política global de drets humans. El projecte dirigit per Hannes Mueller utilitza una metodologia desenvolupada per al Banc Mundial i el model desenvolupat per Mueller i Rauh (2018, APSR) per obtenir estimacions de referència dels costos de prevenció de violacions de drets humans. La idea és produir una mesura objectiva de la interdependencia entre “falsos positius” (avisos d'esdeveniments que mai van passar) i violacions dels drets humans que es produeixen sense intentar prevenir-los. Els resultats d'aquest projecte es faran servir com a anàlisi de fons a l'informe del Universal Rights Group.


Informe de l’Universal Rights Group: The Prevention Council.
The Business Case for Placing Human Rights at the Heart of the UN’s Prevention Agenda


World Bank

“Do Distributional Tensions Matter for the Social Contract?”

IP: Ada Ferrer

2017-2018


La Fundació ha participat en aquest projecte del Banc Mundial dirigit per Ferrer-i-Carbonell, en dues accions. En primer lloc, aconsellant l'equip del Banc Mundial per a Europa i Àsia Central (ECACE) en l’elaboració de l’informe Towards a New Social Contract: Taking on Distributional Tensions in Europe and Central Asia, especialment en el capítol 4 “Do Distributional Tensions Matter for the Social Contract?”. L'informe analitza el contracte social (estat del benestar) que existeix actualment a Europa i té com a objectiu estudiar-ne la seva estabilitat davant les tensions socials actuals. En el capítol 4, l'informe analitza i utilitza mesures subjectives i examina empíricament la bretxa existent entre la desigualtat mesurada objectivament, les percepcions que tenen els individus d'aquesta desigualtat, i la seva relació amb les preferències individuals per a la distribució dels ingressos i recursos. En segon lloc, s’ha produit un document de treball que contribuirà a la literatura examinant empíricament com les persones formen les seves percepcions sobre el nivell actual de desigualtat per després incorporar aquestes percepcions als models existents de demanda de redistribució.


PROJECTES FINALITZATS PERIODE 2012-2017

 

Ajut Fundació BBVA 2016 a Investigadors i Creadors Culturals

“Previsions polítiques utilitzant textos de diaris”.

IP: Hannes Mueller

2016-2017


La idea clau del projecte és utilitzar els canvis en la forma en la qual els periodistes escriuen sobre un país per predir l'esclat de guerres civils i conflictes armats un any abans que es produeixin. Per a això s’ha utilitzat un nou mètode per resumir de forma automàtica el text dels diaris i s’ha aplicat aquesta tècnica a una nova font de notícies, el BBC Monitor, que pot proporcionar-nos més de 3 milions d'articles de diari. Els resultats d'aquest projecte s’han presentat en dos Workshops, el 15 i 16 de maig i el 18 de desembre de 2017 i en breu es presentarà en un document de treball.


Presentació del projecte